ideologie neasi

15. dubna 2010 v 21:58
IDEOLOGIE 

1.Vysvětlovací-vysvětluje nám politické události, jevy, dění, příčiny krizí, konfliktů, válek.
2.Hodnotící-dává nám kritéria a žebříčky hodnot, určuje, co je dobré a co je zlé. 
3.Orientační- orientuje své stoupence k určité identitě, vědomí sounáležitosti; spojuje je v určité sociální skupině. 
4.Programová-nabízí základní rysy politického programu. 

Liberalismus
Jeho ústřední hodnotou je právě svoboda jednotlivce a společnost takových svobodných jednotlivců. Svoboda v klasickém liberalismu chápeme jako svobodu od státu, autority, tradice a znamená jejich omezení, ale nikoli destrukci. Dává člověku značný prostor pro svobodné jednání, ale neříká, jak ho pozitivně naplnit ,což je příčinou kritiky. Liberalismus chápe člověka jako egoistu, který je schopen všeho.
maximální omezení pravomocí vlády ve prospěch podnikání. Stát má jen chránit majetek a nezasahovat do ekonomických procesů.

Momentálně existují dva proudy liberalismu
-klasický (ekonomický)
-moderní (sociální) Klasický se snaží o omezení pravomocí většiny, moderní o neomezenou pravomoc většiny. Dnes patří liberalismus k nejrozšířenějším a nejvlivnějším ideologiím. U nás se k jeho principům hlásí-ODS, ODA, US, DEU.

Konzervatismus
Tato ideologie se snaží zachovat tradiční hodnoty, které zachovávají přítomný politický, sociální a ekonomický řád a které se s odstupem času jeví jako správné. Nestaví se proti společenskému vývoji, ale proti vývoji překotnému, revolucím, chaosu. Brání tzv. status quo. Změny přijímá jen postupně a ne moc často.
Společné mají jen hájení tradic.
Osvícenství kladlo velký důraz na rozum, který je schopen vytvořit novou společnost na základě hesla volnost, rovnost, bratrství a ruší tradiční hodnoty. Zakladatelem konzervatismu byl Edmund Burke, který sám zažil francouzskou revoluci.Postavil se ostře proti ní, neboť zničila instituci krále, aristokracie a církve. Stát podle něj vzniká přirozeným vývojem, stavěl se tedy proti myšlence společenské smlouvy. 

1. Tradiční-zdůrazňuje spíše sociální jistoty a snižování nezaměstnanosti, což je důležité pro zachování politické stability. 
2. Libertariánský-sbližování konzervatismu a liberalismu. Orientuje se především na tržní ekonomiku. Ve svém politickém působení se tohoto proudu drželi např Margaret Thatcherovoá a Ronald Reagan.Thatcherismus a reagonomika -tyto termíny znamenají syntézu liberálních názorů na ekonomiku a konzervativních postojů v politice. 
-V politickém programu
 se soustřeďují na ochranu rodiny
 ( která je pro ně základní sociální institucí , tzn. jsou proti interupcím, pornografii.;Zvýhodňují svobodné matky),a na obranu společenského řádu ( tzn.potírání kriminality, obchodu s drogami, extremismu). 


Socialismus
Socialistická ideologie je vedená ideálem sociální spravedlnosti. Snaží se podřídit individuum společnosti, která si za svůj cíl vytyčuje dosažení obecného dobra nad individuální zájem. Odmítá soukromé vlastnictví výrobních prostředků a volnou konkurenci. 
Reformní cesta k socialismu musí být slučitelná s demokratickými principy, čímž se zásadně liší od komunismu. Sám socialismus prodělal složitý vývoj a dnes se pod socialismus zahrnují i směry sociálně liberální a demokratické.
Vychází z kritiky kapitalistického ekonomického systému. Bohatství rozděluje trh (na kterém se podílejí kapitál i práce- tedy všichni lidé) nespravedlivě- to vede k růstu
sociálních rozdílů.

Komunismus
Vychází z humanismu osvícenství, utopického socialismu a tzv. vědeckého komunismu (představitelé :Marx, Engels). Cílem je naprogramovat a v praxi aplikovat optimální ekonomické, politické a sociální uspořádání společnosti založené na společném vlastnictví výrobních prostředků společném rozdělování dosažených prostředků dle potřeb
, což povede k vytvoření beztřídní a rovnostářské společnosti.
Kdo má soukromé vlastnictví, má i výrobní síly. Aby se osvobodili dělníci, musí se zrušit i soukromé vlastnictví.
Komunisté odmítají národnost , jejich program měl mezinárodní charakter - dělníci se sdružovali v tzv. Internacionále. 
Neomarxismus je myšlenkový směr rozšířený především v západní Evropě Směšují se v něm marxistické a anarchistické prvky.Vyznávají jej zejména intelektuálové a studentstvo.

Fašismus, nacismus
-Fašizmus - nacionálně šovinistické, rasistické hnutí, diktátorská forma vlády. Stojí ostře proti demokracii. Podporu získal ve všech sociálních vrstvách zejména v době politických krizí. (Franko ve Španělsku, Hitler v Německu, Peron v Argentině).
- začal vznikat po první svět. válce v Itálii, ve stejnou dobu vzniká v Německu
-Nacizmus (nacionální socialismus) - je ideologie, která vychází z vypjatého nacionalismu, rasismu a některých prvků socialismu (kolektivismus…). Nade všemi je vůdce, který odmítá demokracii, klade důraz na iracionalitu a psychologii
- proti fašizmu je doplněn o prvek rasové nadřazenosti

1.Myšlenky o absolutistické formě vlády. V čele státu má být panovník, který má neomezenou moc zákonodárnou a soudní. 
2.Organicismus-19. století, vychází z biologie. Celek je důležitější než část, společnost je nadřazena jednotlivci.
3. Filozofie F. Nietzscheho-hybnou silou civilizace je vůle k moci
- ideál nadčlověka 
- byla jinak interpretována -zneužita! 
4. Teorie elit -neschopnou masu je třeba vést - k tomu je předurčena schopná elita 

-Rasizmus- spočívá v přesvědčení o nerovnosti lidských plemen, vzniklém záměnou rasy za národní etnikum nebo kulturním společenstvím v domněnce, že méněcenné rasy hubí vyšší svou mravní zkažeností apod.. Politická ideologie, která se snaží legitimizovat biologické rozdíly mezi lidmi, tyto nerovnosti přenáší do společenské oblasti. Na základě pseudovědeckých poznatků dělí lidi na vyšší a nižší. 
1.Právní-nerovnost před zákonem (např.Norimberské rasové zákony)
2. Politické-nemají volební právo
3.Ekonomické-menší platy za stejnou práci
4.Společenské-předsudky
5.Kulturní-nepřítomnost práva na vzdělávání v mateřském jazyce 

Nacionalismus
- jako ideologie upřednostňuje politické, kulturní a ekonomické zájmy jednoho určitého národa. 
- stojí v opozici k liberalismu-jednotlivec se musí podřídit kolektivu-národu. Opírá se o národ a jeho podstatné znaky-zvyky, tradice, jazyk, kulturu, literaturu atd. 
- Nacionalismus se projevuje ve třech oblastech-
1.Politické-vytvoření národního státu
2.Kulturní-vybudování národního vědomí
3.Ekonomické-zaměřen proti zahraničnímu kapitálu, chrání domácí trh. 
- Nacionalismus má několik vývojových fází-může pomoci národu k sebeurčení (národní obrození u nás), ale může vést až k legitimizaci zločinu a bezpráví (fašismus se opíral o nacionalismus). 
- šovinismus je radikální podoba nacionalismu ,tzn. vyvyšování nad ostatní národy. Radikální nacionalistická hnutí jsou vždy nebezpečná. 

Anarchismus 
- Je politická ideologie snažící se o zrušení státu a právního řádu a jeho nahrazení malými samosprávnými jednotkami. Má být nastolen násilím - permanentní revolucí. Kritizuje současný kapitalismus, protože nezaručuje "spravedlivé rozdělování majetku".
- Dělí se na dva hlavní směry : 
1. individualistický- zastává až extrémní egoismus; člověk může jednat, jak chce
- veškeré řízení věcí by přenesli na soukromou sféru-takový 
systém by pak byl založen na soukromém vlastnictví a svobodné konkurenci.
2. kolektivistický - naopak zdůrazňuje společné vlastnictví

Feminismus
- Je ideologie ženského hnutí, které prosazuje společenské, ekonomické a politické zrovnoprávnění žen s muži.Vychází z toho, že tradiční společnost vždy snižovala funkci ženy. 
- Ženské hnutí má mnoho podob-spolky, hnutí, sdružení; organizují kampaně, které se týkají potratů, pornografie, domácího násilí. Snaží se o zastoupení ve státních úřadech. Svých cílů chtějí dosáhnout různě, dle způsobu se rozlišují dvě linie: 
1.liberální-zdůrazňuje osobní postavení ženy, nemá zůstávat v domácnosti, ale seberealizovat se v zaměstnání.
2.socialistický-tvrdí,že ženy jsou součástí vykořisťované třídy, až se změní ekonomické řád, změní se i postoje k ženám
3.radikální (např. lesbický proud)-tvrdí, že muži jsou méněcenní, prosazuje separatismus, vznik sesterských komunit.

Environmentalismus
- Je ideologie představující soubor idejí, názorů a teorií ,které v podstatě usilují o ochranu životního prostředí. Ideově tak zastřešuje mnoho ekologických hnutí a organizací.Tvoří nadstavbu přírodním vědám-biologii a ekologii. 
 

asi pauza

27. února 2010 v 13:50 | crystal |  diary
musim si dát psychickou pauzu. držet dietu budu pořád, jen sem budu psát sem tam. nějak na to nemam.už nemam na to, pamatovat si všechno co jsem za ten den snědla. je to zlo. jídlo je zlo

23.2.

23. února 2010 v 21:29 | crystal |  diary
Dneska jsem si začala psát taky deníček do sešitu, prostě to je takový osobnější. Už se těšim až ho celej popíšu ♥ a budu si listovat stránkama. Dneska zase psycho den. Nakupování jídla je pro mě to nejhorší, v obchodě si řeknu jak si něco koupit a taky že si toho koupim a pak to donesu domu a zjistim, že to vlastně ani jíst nebudu. Každopádně jsem si koupila sojová mléka takže na ty se těšim ♥. Ted si tu dávám jednu žvýkačku za druhou a dopila jsem čaj s medem. přes den jsem zase nic neměla, akorát dvě kafe a colu light a aquilu jahodovou.
doufam, že budu mít alespon zítra o pár kilo míň, nesnášim váhu, teda spíš nesnášim sebe. .
 


insp

22. února 2010 v 20:29 | crystal |  inspiration
[IMG_4257_redigerad_web1.jpg]

hladovka a co?!

22. února 2010 v 20:14 | crystal |  diary
Už se s tou váhou musí skutečně něco dít, nemůže to být stále takhle. nebudu psát kolik mám, nemá to smysl. dnešní jídelníček tedy vypadal nějak takhle:

ráno: kafe s trochou medu
dopoledne: cola light
odpoledne: sladké žvýkačky a coca cola zero + čaj

musim to už konečně zvládnout, dát tu váhu na původní, tedy spíš na tu, kterou jsem měla před dvěma měsícema.
ted vás obejdu kočky moje

proč

21. února 2010 v 20:03 | crystal |  diary
proč? proč tloustnu?:'( ja už to nevydržim

Jídlo,fuj

20. února 2010 v 11:33 | crystal |  diary
Ahoj kočky,omlouvám se že jsem tu dlouho nebyla,nemám nejak čas. Za chvilku jdu s barčou do kavarny na pár cigaret a cocacolu. Už se na ní těšim. Jinak teda dieta zase nic moc, jak jsem tušila, že sobota je zase žrací, tak jsem mela kobědu zeleninový vývar, tak se to "vyčůram":D.
musim letět a snad večer napíšu neco delšího. JInak... asi jsem se zamilovala.

nemůže spat,budí se brzo

18. února 2010 v 6:56 | crystal |  diary
Ahoj zlatíčka,protože jsem včera zase moc nestíhala a dneska jsem se vzduila šíleně brzo, btak ještě napíšu. Nemůžu spát. Jsem u táty, máma jela někam na služební cetu. Včera jsem si zase trošku ztmavila vlasy a mam cely hnědý čelo - taky pěknéXD.
Jinak pořád se tak nějak držim. dneska jsem si teda k "snídani" dala pomeranč,pár gumovvých bombonů a trošku kyselé řepy,alepořád to celkem zvládám a jsem ráda, horší bude ten babiččin vyvařovací víkend.Jinak sepořád držim, že jsem se ještě nezvážila,musím to vydržet do neděle.
Už budu muset za chvilku letět do školy, tak se tu mějte.


omluva + naštvání

16. února 2010 v 20:04 | crystal |  diary
Ahoj kočky, tak zase píšu, omlouvám se, že jsem včera nenapsala, ale měla jsem práce až nad hlavu. Tedy práce ani tolik ne, ale spíš starostí a stresu z jídla. Mimochodem jsem psala ve škole dlouhej článek a nakonec mi nešel uložit na blog, takže jsem byla velice naštvaná.
Tak včerejšek probíhal tak, jako probíhá klasické pondělí... spousta litrů tekutin (spočetla jsem že jsem vypila asi tak 4 litry tekutin což je na mě šílený množství) a kafe♥. Byla jsem ve škole, což mě nijak nepovzneslo, pak jsem si dala pár cigaret a jela jsem na doučování z matiky. Po matice jsem docela k sobě do bytu a sháněla jsem lidi, kteří by se šli ke mně na mě podívatXDD - ano, nikoho jsem nesehnala - všichni jsou lná prasata.
Jinak moje vyděšení z mé váhy jsem vyřešila tak, že jim totálně minimálně (vim, že je to to nejhorší co můžu udělat) a zvážim se alespon až na konci týdne, abych viděla alespon nějaký výsledek (tohle mě fakt stresuje). A v pátek snad nějak pujdeme s kočkou (většinou po pátku jsem lehčí něž před pátkem:D).
Jinak vám všem moc děkuju za podporu u předchozího článku - nic mi tolik jako vaše ohlasy nepomohlo, děkuju♥♥♥
Crystal

Další články


Kam dál